Ochrana osobních údajů

Pomocí formuláře za 5 minut

Nevíte jak na to? Rychlá nápověda zde.

Zásady ochrany osobních údajů


  1. Ochrana osobních údajů přispěvatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Přispěvatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, je-li právnickou osobou.
  3. Přispěvatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem crowdfunding platformy a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích z konkrétního příspěvku a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li přispěvatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení přispěvateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala poslat příspěvek, tedy zvolenou částku na konkrétní crowdfundingový projekt.
  4. Přispěvatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při odeslání příspěvku provedeného z webového rozhraní crowdfunding portálu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů přispěvatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících odměny (u příspěvků s odměnou), nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu přispěvatele předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Přispěvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by přispěvatel zjistil, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 1.58) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života přispěvatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li přispěvatel o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat v co nejkratší možné době za předpokladu, že tato žádost byla zaslána přispěvatelem z jeho oficiálního e-mailového účtu uvedeného při registraci v jeho uživatelském účtu crowdfundingového portálu U-CAN, a nebo písemně poštou. Jiné formy žádostí prostřednictvím komunikačních chatů či messengerů třetích stran nejsou akceptovány jako oficiální žádost pro komunikaci tohoto typu.
  10. Provozovatel je jako zpracovatel osobních informací registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (reg. číslo: 00076031/001).