Všeobecné obchodní podmínky

Pomocí formuláře za 5 minut

Nevíte jak na to? Rychlá nápověda zde.

Všeobecné obchodní podmínky

BEZBARIÉROVÝ ZPŮSOB RYCHLÉ POMOCI A PŘÍMÉHO FINANCOVÁNÍ


I. POJMY A JEJICH DEFINICE

 • U-CAN je web portál – crowdfundingová platforma umístěná na adrese u-can.cz, která nabízí bezbariérový způsob rychlé pomoci a přímého finacování lidí (skupin či jednotlivců) v těžkých či přímo krizových životních situacích.
 • Žadatel – autor kampaně je fyzická osoba, nebo nezisková organizace, která prostřednictvím U-CAN (dále jen "portál")  zveřejňuje svou kampaň za účelem získání materiální či finanční pomoci.
 • Odměna může být produkt, věc nebo služba nabídnutá žadatelem (autor kampaně). Ten se může na začátku každé kampaně svobodomyslně rozhodnout, zda k některým příspěvkům zvolí jako protihodnotu i konkrétní odměnu. Pokud tak učiní a závaže se předat/poskytnout tyto odměny přispěvatelům za finanční příspěvek/pomoc, tak vždy po skončení konkrétní kampaně dle závazných termínů ohlášených na začátku každé dílčí kampaně.
 • Cílová částka, kterou žadatel oznámí na začátku každé kampaně a kterou může získat prostřednictvím své crowdfundingové kampaně, je vybírána v korunách českých. Vybíraná finanční pomoc je vždy a výhradně po dobu trvání kampaně shromážďována na účtu provozovatele portálu a následně transparentně vyúčtována a vyplacena žadateli dle smluvního ujednání a předána včetně všech písemných náležitostí.
 • Dárce je fyzická nebo právnická osoba registrovaná na u-can.cz od prvního uskutečněného příspěvku. Osoba, která chce podpořit některou z probíhajících kampaní, aniž by za to získala protiplnění. Za protiplnění se nepovažuje povinnost uvádět dárce jakožto podporovatele projektu. Tato skutečnost je zcela ponechána na dohodě mezi žadatelem a dárcem.
 • Podporovatel je fyzická nebo právnická osoba, která chce podpořit probíhající kampaň vyšší částkou přímým převodem na účet ve prospěch žadatele.
 • Kampaň je on-line žádost autora zveřejněná na portálu za účelem získání finančních, či materiální pomoci.
 • Provozovatelem je We Can, z. s., IČ 04314069, se sídlem Rožmberská 1628, Kyje, 198 00 Praha 9,  (63371 vedená u Městského soudu v Praze). Technickým provozovatel je společnost VEGAFIT s.r.o., IČ 05895987, se sídlem Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10, (C 272628 vedená u Městského soudu v Praze).
 • Přispěvatel je fyzická nebo právnická osoba, která chce podpořit některý projekt za odměnu.
 • Uživatel je kterákoli fyzická nebo právnická osoba používající portál.
 • Finanční příspěvek je dobrovolně zaslaná částka přispěvatelem, dárcem, podporovatelem, uživatelem či přímo provozovatelem portálu za účelem rychlé finanční či materiální pomoci žadateli.


II. U-CAN (portál)

 • U-CAN je kombinovaný crowdfundingový portál (dále jen portál), jehož prostřednictvím autoři/žadatelé zveřejňují své kampaně s cílem získat finanční či materiální pomoc.
 • Portál slouží k vzájemnému vyhledávání a propojování autorů/žadatelů a podporovatelů.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, úplnost a pravdivost informací, které zveřejňují uživatelé na portálu a neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti, neúplnosti nebo nepravdivosti těchto informací.
 • Provozovatel portálu U-CAN nenese odpovědnost za zneužití projektu či vybraných finančních prostředků žadatelem (autorem kamapně). Provozovatel portálu si ale vyhrazuje právo pozastavit vyplácení vybraných finančních prostředků v případě podaného trestního oznámení na autora kampaně.
 • Portál ani provozovatel není účastníkem právních vztahů mezi autorem a podporovatelem nebo dárcem a neodpovídá tak za plnění dluhů z nich vyplývajících, nenese tedy ani odpovědnost za to, zda autor/žadatel poskytne slíbenou odměnu. Provozovatel také neodpovídá za to, zda autor/žadatel skutečně použije všechny vybrané finanční či materiální prostředky na avizované účely úváděné ve své kampani.
 • Portál ani provozovatel není investiční společností ve smyslu příslušných předpisů.
 • Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení ukončit nebo pozastavit zveřejnění kteréhokoli projektu nebo jeho část, je-li podle jeho názoru v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení neumožnit zveřejnění projektu.
 • Provozovatel neodpovídá za dočasné technické výpadky portálu ani za chybné údaje zveřejněné na portálu.
 • Provozovatel neodpovídá za webové stránky třetích osob, které byly publikovány v rámci projektů nebo jiných příspěvků uživatelů.
 • Obsah portálu je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví. Pod tento obsah spadají logo, design, text, grafika, data, fotografie, animace, videa, zvuky, software. Jakékoli šíření, kopírování, úprava, prezentace a použití tohoto obsahu třetí stranou je možné pouze s předchozím písemným souhlasem jejich vlastníka. Každý uživatel je zodpovědný za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou zneužitím obsahu portálu, případně porušením obchodních podmínek, a je povinen takovou újmu nahradit.


III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Ke zveřejnění kampaně a její podpoře je třeba vytvořit uživatelský účet (registrace). Registrací uživatel souhlasí s těmito podmínkami a GDPR náležitostmi.
 • Registrovat jako uživatel se může jen právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná.
 • Uživatelský účet nese uživatelské jméno a je chráněn heslem dle volby uživatele. Jelikož heslo umožňuje přístup k uživatelskému účtu, odpovídá uživatel za to, že jeho heslo nebude snadno prolomitelné a je povinen heslo chránit a neposkytnout je třetím osobám. Uživatel není oprávněn umožnit třetím osobám vystupovat na portálu jeho jménem.
 • Provozovatel je oprávněn odmítnout zřízení uživatelského účtu nebo takový účet zrušit, jestliže uživatelské jméno nebo chování uživatele bude dle názoru provozovatele v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
 • Zřízení a vedení uživatelského účtu je zdarma.
 • V případě zneužití uživatelského účtu je jeho majitel povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat provozovatele. Kontaktní údaje jsou zveřejněny na portálu.
 • Uživatelé jsou povinni dodržovat zejména níže uvedená pravidla chování na portálu:
 • ◦ neuvádět na portálu nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace, jinak je provozovatel oprávněn zablokovat příslušný uživatelský účet
 • ◦ nezasílat nevyžádanou korespondenci,
 • ◦ nezasílat prostřednictvím portálu poškozené nebo zavirované soubory.


IV. KAMPANĚ

 • Autor žádá provozovatele o umožnění zveřejnění kampaně na portálu formou vyplnění on-line formuláře na portálu, v němž pravdivě a podrobně popíše záměr kampaně, důvod žádosti, typ případného protiplnění za finanční či materiální pomoc a časový rozsah zveřejnění kampaně na portálu. Doba zveřejnění kampaně může činit od 30 do 90 kalendářních dnů (ve výjimečných případech může autor dohodnout s provozovatelem jinou dobu zveřejnění a dobu trvání kampaně).
 • Za podporu projektu lze nabídnout následující protiplnění:
 • a) odměnu,
 • b) protislužbu
 • c) kombinaci odměny a protislužby,
 • d) žádnou protihodnotu, ze strany podporovatele jde tedy o dar; 
 • Autor nesmí nabízet odměny, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo dokonce právními předpisy.
 • Odměna je zpravidla nabízena v situacích, kdy si to autor/žadatel může dovolit a dostát svých závazků a plnění.
 • Provozovatel na základě uzavřené smlouvy poskytuje autorovi přístup k portálu, který autorovi umožní využít portál ke zveřejnění kampaně. Návrh smlouvy autor obdrží od provozovatele v elektronické formě.
 • Za zveřejnění kampaně na portálu, ani z vybrané cílové částky si provozovatel neúčtuje žádnou provizi. Jedinými přímými náklady, které hradí autor/žadatel, jsou náklady spojené s využitím platební brány provozované externím dodavatelem včetně měsíčního poplatku. Z každé transakce uskutečněné skrze platební bránu (platba kartou nebo bankovními tlačítky) vzniká tak žadateli (autor kampaně) přímý náklad ve výši 1,9 % + 3 Kč fix z každé uskutečněné platební transkace po dobu jeho probíhající kampaně.
 • V případě, že se vybere nad rámec zvolené cílové částky kampaně, může se autor kampaně po jejím ukončení stát sám dárcem a věnovat tak libovolnou částku formou daru na provoz U-CAN portálu provozovatelům.
 • Příspěvky podporovatelů jsou přijímány výhradně v Kč. Stanovení minimální výše příspěvku je vždy na domluvě mezi provozovatelem a autorem kampaně.
 • Příspěvky podporovatelů jsou přijímány prostřednictvím platební karty (platební brány) a prostřednictvím bankovních převodů na účet provozovatele.
 • Po skončení každé dílčí crowdfunding kampaně budou finanční prostředky poukázány na bankovní účet autora. Ten je nejdříve povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a prokázat vlastnictví bankovního účtu. Pokud bude mít provozovatel jakékoli důvodné pochybnosti o osobě skutečného majitele účtu, nebo podezření z využití bankovního účtu k financování terorismu nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo odmítne-li se autor podrobit identifikaci, neprovede provozovatel převod finančních prostředků na účet autora.


V. AUTOR

 • Autor je oprávněn portál využívat výhradně za účelem získání finanční či materiální pomoci, tedy finančních či materiálních prostředků.
 • Podléhá-li shromažďování prostředků za účelem realizace kampaně autora, který je právnickou osobou, zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), je autor povinen provozovateli před zveřejněním kampaně doložit, že splnil veškeré podmínky stanovené tímto zákonem popř. jinými předpisy.
 • Autor je oprávněn na portálu zveřejňovat jen údaje a podklady, ohledně jejichž zveřejnění disponuje všemi potřebnými souhlasy a jejichž zveřejněním na portálu nemůže dojít k porušení žádných práv třetích osob, zejména práv týkajících se ochrany soukromí, osobních údajů, bankovního nebo jiného tajemství, autorských práv, ochranných známek apod. autor je povinen tyto skutečnosti na požádání provozovatele bez zbytečného odkladu prokázat.
 • Je zakázáno umísťovat na portál projekty, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy nebo platnými právními předpisy České republiky. Zejména je zakázáno vkládat projekty využívající zbraně, alkohol či jiné omamné a psychotropní látky nebo obsahující či jiným způsobem využívající dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály. Dále je zakázáno vkládat projekty, které jsou určené k propagaci a šíření názorů hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.
 • Autor je oprávněn pozastavit, změnit nebo předčasně ukončit kampaň jen ze závažných důvodů po dohodě s provozovatelem.
 • Pokud autor poruší některou ze svých smluvních povinností, je povinen nahradit provozovateli, podporovatelům a jakékoliv třetí osobě újmu, kterou v souvislosti s takovým porušením utrpěli.
 • Autor poskytuje provozovateli právo zpřístupnit na portálu neomezenému okruhu osob informace o projektu, a to po neomezenou dobu.
 • Je-li projekt nebo informace o něm sdělované autorským dílem, uděluje autor každému uživateli nevýhradní licenci k přístupu ke svým příspěvkům na portálu výlučně pro osobní nekomerční účely.


VI. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 • Přispěvatel má nárok požadovat vrácení zaslaného finančního příspěvku do 30ti dnů od datumu připsání finančních prostředků na účet provozovatele bez udání důvodu. Všechny ostatní případné reklamace se řídí zákonem č.  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 • Přesáhne-li lhůta na vrácení zaslaného finančního příspěvku 30ti dnů, bude se daný případ řešit individuálně a mimosoudně. V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění, o ochraně spotřebitele, tímto provozovatel informuje autora, že subjekty řešení mimosoudních sporů jsou:
 • ◦ Obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz
 •         ◦ Subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
 •         ◦ Subjektem pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, www.ctu.cz.
 • Reklamační podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek provozovatele. Zasláním finančního příspěvku přispěvatel vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a s těmito Reklamačními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.


VI. ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 • Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně upravit nebo změnit. Taková změna se nevztahuje na práva a povinnosti týkající se kampaní, které již byly zveřejněny na portálu.
 • O změně obchodních podmínek budou uživatelé informováni prostřednictvím portálu nejméně jeden týden předem.
 • V případě nesouhlasu podporovatele/dárce se změnou obchodních podmínek, podporovatel/dárce nemůže podpořit projekt zveřejněný na portálu po účinnosti změny obchodních podmínek.
 • Záležitosti výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.
 • Tyto obchodní podmínky vstoupily v účinnost dne 1. 9. 2018